MSV Medic

Nazad

Šta je sleep apnea? Sleep apnea je poremećaj disanja tokom spavanja, koji ima za posledicu više negativnih uticaja na kvalitet života pacijenta.

Posledice sleep apnee koja se ne leči su:

  • Hipertenzija

  • Bolesti srca

  • Gojaznost

  • Šlog

  • Umor

  • Depresija

  • Impotencija

Nelečena sleep apnea je najčešće uzrok saobraćajnih nesreća do kojih dolazi kada vozač tokom vožnje zaspi.

Tokom spavanja mišići tela se opuštaju, uključujući većinu dobrovoljnih mišića tela, poput skeletnih mišića. Mišići usta i jezika se opuštaju, tako da dolazi do mlitavosti. Mišićno tkivo padne nazad u vazdušnu cev koja se nalazi iza jezika u području laringofarinksa.

RANA DIJAGNOZA BOLJA PROGNOZA!

DIJAGNOSTIKA: polisomnografija ili poligrafija .

Potrebno je da pacijent prespava noseći dijagnostički aparat. U zavisnosti od tipa dijagnostičkog aparata, različiti parametri se očitavaju, ali pacijent svakako dobija rezultat AHI indeks. AHI Indeks predstavlja broj puta kada tokom sna, u satu, dolazi do apnee i hipopnee. Vrednosti AHI indexa karakterišu stepen sleep apnee, pa tako do 5 se smatra da pacijent nema sleep apneu. Od 5-14,9 je blaga, od 15-29,9 je umerena, sve vrednosti preko 30 su teška sleep apnea. Za lečenje sleep apnee potrebno je da se koristi aparat auto cpap ili bpap. Aparat sadrži masku koja se stavlja na lice pacijenta (u zavisnosti od tipa maske, može da pokriva nos ili nos i usta) i na taj način pacijent dobija vazduh pod pritiskom.

Dijagnostika

Pacijentu kod koga postoji sumnja na HSG potreban je multidisciplinarni pristup. Specijalisti koji su uključeni u dijagnostiku i lečenje su pulmolog, kardiolog, endokrinolog, nutricionista. Dijagnostika podrazumeva, pored anamneze i pregleda, merenje težine i visine, određivanje BMI, merenje obima vrata. Potrebno je učiniti spirometrijsko ispitivanje plućne funkcije, standardna radiografija grudnog koša, merenje gasnog sastava arterijske krvi, laboratorijske analize, eho srca. Značaj ispitivanja plućne funkcije je u diferencijalnoj dijagnozi. Ponekad se kod ovakvih pacijenata često pogrešno postavi dijagnoza hronične opstruktivne bolesti pluća, iako im je nalaz spirometrije uredan. To znači da se pacijentima prepisuje inhalaciona terapija bronhodilatatorima i inhalacionim kortikosteroidom koji nemaju nikakvu ulogu u lečenju HSG. Spirometrijski nalaz može biti uredan ili se može naći restriktivan poremećaj. Za dijagnozu poremećaja disanja tokom spavanja potrebno je polisomnografsko ispitivanje.

Komplikacije

Komplikacije bolesti su mnogobrojne, a u prvom redu podrazumevaju pojave dijabetesa, arterijske hipertenzije, srčane slabosti, hronično plućno srce, hronična respiratorna insuficijencija i sekundarna eritrocitoza. Ako je ekstremna gojaznost udružena sa eritrocitozom, tada postoji povećan rizik za pojavu plućne tromboembolijske bolesti.

Lečenje

Ključnu ulogu u lečenju ima promena navika u ishrani, redukcija telesne mase pod kontrolom endokrinologa i nutricioniste, prekid pušenja. Primena neinvazivne mehaničke ventilacije (NIV) tokom noći u CPAP ili BiLEVEL modu ima ulogu da drži disajne puteve otvorenim i time reguliše gasove u arterijskoj krvi. Ako se pored primene NIV-a održava poremećaj gasnog sastava arterijske krvi potrebno je dodati i kiseoničnu terapiju. Kod određenih pacijenata koji ispunjavaju kriterijume može se učiniti neka od barijatrijskih operacija. Paralelno sa primenom NIV potrebno je lečiti prateće komorbiditete kao što su arterijska hipertenzija, dijabetes ili hipofunkcija štitaste žlezde. Primena sedativa i hipnotika zbog lošeg kvaliteta sna je apsolutno kontraindikovana. Ukoliko postoji težak poremećaj gasne razmene sa poremećajem stanja svesti tada je indikovano bolničko lečenje.